ჰიდროგეოლოგია
წყლის საძიებო სამუშაოები
უახლესი აპარატურის მეშვეობით 500 მეტრ სიღრმის დონეზე ვანხორციელებთ წყლის საძიებო სამუშაოებს. ძიების პროცესში ასევე ვიკვლევთ ქანების სტრუქტურას. უკვე მოძიებული წყლის მისაღებად, ვაწარმოებთ ბურღვით სამუშაოებს.
ჰიდროგეოლოგია